Aviz tehnic de racordare

Avizul tehnic de racordare (ATR) este necesar pentru racordarea la reţea a oricărui solicitant care doreşte alimentarea cu energie electrică. Structura documentaţiei necesară emiterii acestui aviz depinde de tipul de client solicitant.

Documentaţia necesară emiterii ATR are o structură ce depinde de categoria de utilizator şi va cuprinde, după caz:
  • Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, în copie;
  • Copie după avizul de amplasament, eliberat anterior de Delgaz Grid SA, dacă este cazul;
  • Copie după ATR, eliberat anterior, dacă este cazul;
  • Actele de deţinător al terenului, de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă a terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicită ATR, în copie şi în original, care se restituie. În cazul spaţiilor închiriate este necesar acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice;
  • Plan de situaţie la scara 1:500 (scara 1:1000 pentru amplasamente izolate), cu amplasarea în zonă a locului de consum/producere atât pentru construcţiile existente cât şi pentru construcţiile noi sau extinderi. Pentru construcţiile noi sau modificări la cele existente planul trebuie vizat de organele competente privind urbanizarea şi administrarea teritoriului. Pentru construcţiile existente care nu se modifică (consumatorii casnici) este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum;
  • Actele societăţii, după caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal sau certificat de înregistrare, în copie şi în original, care se restituie;
  • Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, avizat de operatorul de reţea, dacă este cazul;
  • Alte elemente necesare pentru clarificarea situaţiei locului de consum. În cazul spaţiilor închiriate este necesar şi acordul notarial pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice;
  • Autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, când se solicită racordarea unei organizări de şantier;

Vezi tarife emitere ATR

INTERVENŢII ELECTRICE: 0753 854 107